شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

شهید محراب آیت الله دستغیب

image description

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

آیت الله سید محمد هاشم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

حجه السلام سید محمد ابرا هیم دستغیب

آخرین مطالب سایت

article thumbnail

دو فرشته مسافر، برای گذراندن شب، در خانه ی یک خانواده ثروتمند فرود آمدند. این خانواده رفتار نامناسبی داشتند و  [ ... ]

article thumbnail

تو این مدتی که داشتم مطلب رو مینوشتم به یادش اشک میریختم !     گفت : محمد جان ... مادر ...  بیا ناهار بخوریم   پرس [ ... ]

article thumbnail

روزی شاگردی پیش استادش میرود ومیگوید یک سوال داشتم استاد میگوید بپرس شاگرد گفت چه کار کنم که خواب امام زمان ر [ ... ]

article thumbnail

اولین شماره پیک مشتاقان شماره ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ دانلود

خانه

خروش کوه

روزی چند نفر از سادات اصفهان نزد آیت الله بید آبادی آمده ، گفتند : « چشمۀ آبی که از دامنه ی کوه جاری می شد و مورد بهره برداری اهالی بود ، مدتی است خشک شده و ما در زحمت هستیم ، دعا کنید تا فرجی حاصل شود . آن بزرگوار آیه ی شریفۀ « لو انزلنا هذا القرآن علی جبل ... »* را روی کاغذ نوشته ، به آنها فرمود : اول شب این کاغذ را بر قله ی کوه گذارده و برگردید . آنها چنین کردند و چون به خانه ی خود رسیدند ، سدای مهیبی از کوه بلند شد که همۀ اهالی شنیدند ! وقتی فردا صبح بیرون آمدند ، دیدند به برکت قرآن چشمۀ آب جاری شده است .

*یعنی اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم هر آیینه می دیدی که آن از ترس خداوند فروتن شده ، شکافته گردد ... (حشر / ۲۱ )

منبع : داستان های شگفت ، شهید آیت آلله دستغیب « رحمه الله علیه » (با تصرف )