عالم چه کسی است ؟

 

ان کسی که از خوف خدا ، از خوف مسولیت ها ، خوف از تقصیر و خوف از قصورات ، قصورات در معرفت قصورات در اطاعت کسی که خوف دارد  و میترسد ، و امید دارد درکنارش به خدای خودش به پروردگار خودش ، امید دارد به ثواب خودش  ، این خوف و امید را داشته باشد ، عالم این است